STIFTARE

vcm_s_kf_m160_101x1601885

E.J. Elfversson, sjökapten. Flaggnr 1

Lämnade år 1854 segelsjöfarten för att ägna sig åt förverkligandet av en ångbåtslinje längs västkusten.

Han var en av de mest initiativrika personerna under utvecklingen av denna trafik och en av de mest

drivande krafterna bakom Marstrands båda ångbåtsrederier.

Stiftade år 1855 Sjökaptensföreningen i Göteborg och var medlem av dess styrelse åren 1855 - 57 och 1861 - 67.

ORDFÖRANDE

vcm_s_kf_m160_101x160 1855 - 1886

M.F. Leffler, segelsömmaremästare. Flaggnr 2

Ansedd som en av Majornas mest dugande män. Var 1855 -72 huvudredare och hälftenägare av två segelfartyg i partrederier.

Var en av stiftarna av Sveriges Ångfartygs Assuransförening år 1872 och var medlem av dess första styrelse.

Var ledamot av stadens äldste och sedermera av stadsfullmäktige samt innehavare av många andra förtroendeposter.

 

vcm_s_kf_m160_103x160 1887 – 1901

J.M. Lagerwall, sjökapten. Flaggnr 401

Kapten i Kungl. Flottan. Föreståndare för Navigationsskolan i Göteborg åren 1872 - 1902.

Även ordförande i Nautiska Föreningen 1885 – 1899 och under många år ledamot av stadsfullmäktige

 vcm_s_kf_m160_106x160 1902 – 1912

G.D. Kennedy, varvsdisponent, skeppsredare. Flaggnr 50

Den siste skeppsbyggaren på det minnesrika Gamla Varvet. En av stadens på sin tid mest kända sjöfartsmän.

Huvudredare för en flotta av 7 stora segelfartyg. Han var styrelseordförande i Transatlantic och en av koncernens största finansiärer.

Före ordförandeskapet föreningens kassaförvaltare under 29 år.Gynnade föreningen med flera stora donationer.

 

vcm_s_kf_m160_101x1601913 – 1914

Wilh.R. Lundgren, sjökapten, skeppsredare. Flaggnr 468

En av Sveriges största sjöfartsmän. Blev 1901 huvudredare för tramprederiet Nike.

Startade år 1904 Sveriges första linjerederi Svenska Sydafrikalinjen och senare även en linje på Australien.

Detta var grunden till Transatlantic som sedan snabbt expanderade. Han var en av grundarna av Sveriges Redareförening

och var även dess ordförande. Avled hastigt år 1914 under förberedelser med bildandet av Red. AB Sverige-Nordamerika,

sedermera Svenska Amerika Linjen (projektet genomfördes av Dan Broström). Var ledamot av såväl stadsfullmäktige

som riksdagens andra kammare. Han är genom Wilh R. Lundgrens Minnesfond föreningens störste donator.

vcm_s_kf_m160_98x160 1915 – 1918

K Borgstedt, sjökapten. Flaggnr 855

Hamnkapten och hamnchef i Göteborg åren 1903 - 1918.

Ledde enlig utsago hamnverksamheten på ett mycket kraftfullt sätt under en av dess mest hektiska utvecklingsperioder.

Var även ordförande i Göteborgs Fartygs Befälhavare Förening 1908- 1919 och i Nautiska Föreningen 1909 

 

vcm_s_kf_m160_100x1601919 – 1930

Alex. Thore, sjökapten. Flaggnr 792

Rektor vid Navigationsskolan i Göteborg åren 1912 - 1931. Författare till flera undervisningsböcker.

Var ledamot av såväl stadsfullmäktige som riksdagens andra kammare. Även ordförande i Nautiska Föreningen 1919 - 1930

vcm_s_kf_m160_101x160 1931 – 1940

Reinh. Bråkenhielm, sjökapten. Flaggnr. 882

Sjömanshusombudsman. Var från 1912 föreningens kassaförvaltare och behöll denna syssla under hela sin ordförandetid.

Var således först kassaförvaltare under 19 år och därefter såväl ordförande som kassaförvaltare under 10 år.

Var även ordförande i Nautiska Föreningen 1931 - 1940.

 vcm_s_kf_m160_106x1601941 - 1942

Erik Wetter, sjökapten och skeppsredare. Flaggnr. 1411

Kommendörkapten. Blev 1931 VD i Svenska Orient Linjen och  vice  VD  i  Ångfartygs  AB  Tirfing. 

Inkallades under krigsåren 1943 - 45,utnämndes till konteramiral och chef för Marinförvaltningen.

Utnämndes 1952 till H. M. Konungens 1:e hovmarskalk. Gav i sitt testamente ett betydande bidrag till föreningen.

Var under 1951 ordförande även i Nautiska Föreningen.

 

 vcm_s_kf_m160_104x1601943 – 1959

Rolf Sörman, skeppsbyggare, skeppsredare. Flaggnr. 1414

Civilingenjör. VD i Transoilkoncernen ingående i Transatlantic.

Har bidragit med en stor donation till föreningen. Blev medlem i styrelsen år 1931

 

 vcm_s_kf_m160_109x160 1960 – 1967

Folke Baeckström, sjökapten. Flaggnr 1465

Sjömanshusombudsman. Var från 1945 föreningens kassaförvaltare och behöll denna syssla i 19 år fram t.o.m. 1963.

Åren 1960 -63 således såväl ordförande som kassaförvaltare. Blev medlem i styrelsen år 1942.

  vcm_s_kf_m160_101x1601968 – 1985

Bertil Rundberg, sjökapten. Flaggnr 1447

Var under krigsåren 1943 - 45 Transatlatics representant i USA.

Vid hemkomsten till Sverige efter kriget startade han tillsammans med en kompanjon egen rederiverksamhet. Blev medlem i styrelsen år 1949.

vcm_s_kf_m160_101x160 1986 – 2000

Stig Eklund, sjökapten. Flaggnr 1518

Egenföretagare. Drev under lång tid, fram till pensionering och generationsskifte till sin son,

familjeföretaget Marine Surveyors International AB. Blev medlem i styrelsen år 1968.

 

vcm_s_kf_m160_109x160 2001 - 2014 samt 2016 - 2018

Torkel Bodin, sjökapten. Flaggnr 1536

Född 1933. Kapten i Flottans Reserv. Efter att tjänstgjort som befäl i handelsflottan erhöll Torkel 1965 en tjänst vid Sjöfartsverkets Sjöfartsinspektion

vilken varade ända fram till pensionsavgången 1999. Han var under många år 1: e fartygsinspektör och stf chef vid Göteborgs Inspektionsområde.

Blev medlem i styrelsen år 1976.

 

 

   2015 – 2016

 

Thomas Bengtsson, sjökapten. Flagg nr 1956

Född 1954. Avlagt sjökaptensexamen 1976. Seglat befäl i Transatlantic.

Medlem i Sjökaptensföreningens styrelse i många år, med undantag under sin tjänstgöring i Egypten 1995 – 2000.

Arbetat som superintendent och terminal manager i många hamnar och rederier.

Marine Surveyor hos Marinaut/Marconova AB samt 2015 Wesmans AS. Thomas avled den 14 februari 2016.

 

 

     2018 –

 

Jan Brügge, sjökapten. Flagg nr 1742

Född 1948. Avlagt sjökaptensexamen 1971 i Göteborg. 1967–1980 seglat befäl i Ostasiatiska kompaniet, Svenska Amerikalinjen och Stena Line

samt 1980–1986 befälhavare i Stena AB. 1986–2008 lots/mästerlots vid Sjöfartsverkets Lysekils lotsstation. Blev medlem i styrelsen 2011.